Linux: Amministrazione sistema, Documentazione, HowTo, Tutorial, Recensioni, Manuale, Programmi, Software
Linux Command Line - nothing it's impossible by command line!
English - English  Italiano - Italian  Español - Spanish  Français - French  Deutsch - German  Česká republika - Czech Republic  Polski - Polish  Па-беларуску - Byelorussian  中国 - Chinese  Русский - Russian  Português - Brazil Portuguese  فارسی - Persian  ελληνικά - Greek  العربية - Arabic  Indonesia - Indonesian  
 Download offline copy of Linux Command Line Download offline copy
 Twórcy
  Edit / Translate
 ToDO (Pomóż nam)
 Zasady użycia i Licencja
 O projekcie
 
Follow us on...
Join our Linux Facebook Group
Follow us on twitter!
 
News Letter
Zapisz mnie, abym otrzymywał nowości
 
 
Version
Linux Command Line
version 1.4
Last modified date: 2009-07-03
Created Date: 2008-01-06
 
Home page

Linux Command Line in Polski|  Informacje o systemie  | Zamykanie systemu  | Pliki i katalogi  | Wyszukiwanie plików  | Montowanie systemu plików  | Przestrzeń dyskowa  | Użytkownicy i grupy  | Prawa plików  | Specjalne atrybuty plików  | Archiwizacja i kompresja plików  | Pakiety RPM ( Fedora, Red Hat i podobne)  | Menadżer pakietów YUM (Fedora, RedHat i podobne)  | Pakiety DEB (Debian, Ubuntu i podobne)  | Menadżer pakietów APT (Debian, Ubuntu i podobne)  | Wyświetlanie zawartości pliku  | Manipulacja tekstem  | Ustawienia znaków i konwersja formatów plików  | Analizowanie systemów plików  | Formatowanie systemów plików  | System plików SWAP  | Kopia zapasowa  | CDROM  | Sieci (LAN / WiFi)  | Sieci Microsoft Windows (samba)  | IPTABLES (firewall)  | Monitoring i debugowanie  | Inne przydatne polecenia  | Menadżer pakietów Pacman (Arch, Frugalware i podobne)  |

Informacje o systemie

Polecenie Opis
# arch wyświetl architekturę maszyny(1)   [man]
# cal 2007 wyświetl kalendarz na rok 2007   [man]
# cat /proc/cpuinfo wyświetl informacje o CPU   [man]
# cat /proc/interrupts wyświetl przerwania   [man]
# cat /proc/meminfo zweryfikuj zużycie pamięci   [man]
# cat /proc/swaps wyświetl listę plików znajdujących się w swap'ie   [man]
# cat /proc/version wyświetl wersję kernela   [man]
# cat /proc/net/dev wyświetl urządzenia i statystyki sieciowe   [man]
# cat /proc/mounts wyświetl zamontowane systemy plików   [man]
# clock -w zapisz zmienioną datę do BIOSu   [man]
# date wyświetl systemową datę   [man]
# date 041217002007.00 ustaw datę i czas - MiesiącDzieńgodzinyMinutyRok.Sekundy   [man]
# dmidecode -q wyświetl sprzętowe komponenty systemu - (SMBIOS / DMI)   [man]
# hdparm -i /dev/hda wyświetl charakterystykę dysku twardego   [man]
# hdparm -tT /dev/sda wykonaj test odczytu na dysku twardym   [man]
# lspci -tv wyświetl urządzenia PCI   [man]
# lsusb -tv wyświetl urządzenia USB   [man]
# uname -m wyświetl architekturę maszyny(2)   [man]
# uname -r wyświetl wersję używanego kernela   [man]
 « DO GÓRY «

Zamykanie systemu

Polecenie Opis
# init 0 zamykanie systemu(2)   [man]
# logout wylogowanie   [man]
# reboot restart(2)   [man]
# shutdown -h now zamykanie systemu(1)   [man]
# shutdown -h 16:30 & planowane zamykanie systemu   [man]
# shutdown -c anuluje planowane zamykanie systemu   [man]
# shutdown -r now restart(1)   [man]
# telinit 0 zamykanie systemu(3)   [man]
 « DO GÓRY «

Pliki i katalogi

Polecenie Opis
# cd /home przejdź do '/ home'   [man]
# cd .. cofnij się o jeden poziom hierarchii   [man]
# cd ../.. cofnij się o dwa poziomy hierarchii   [man]
# cd idź do katalogu domowego   [man]
# cd ~user1 idź do katalogu domowego   [man]
# cd - idź do poprzedniego katalogu   [man]
# cp file1 file2 kopiuje plik   [man]
# cp dir/* . kopiuje wszystkie pliki z katalogu bez katalogu bieżącego   [man]
# cp -a /tmp/dir1 . kopiuje katalog bez katalogu bieżącego   [man]
# cp -a dir1 dir2 kopiuje katalog   [man]
# cp file file1 wyświetla typ pliku   [man]
# iconv -l wyświetla znane kodowania znaków   [man]
# iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile tworzy nowy plik z podanego przez przyjęcie, że jest zakodowany fromEncoding i konwertuje do toEncoding.   [man]
# find . -maxdepth 1 -name *.jpg -print -exec convert grupowo zmienia rozmiar plików w obecnym katalogu i wysyła je do katalogu miniaturek (potrzebna konwersja z Imagemagick)   [man]
# ln -s file1 lnk1 tworzy symboliczne dowiązanie do pliku lub katalogu   [man]
# ln file1 lnk1 tworzy fizyczne dowiązanie do pliku lub katalogu   [man]
# ls wyświetl pliki z katalogu   [man]
# ls -F wyświetl pliki z katalogu   [man]
# ls -l wyświetl szczegóły o plikach i katalogach   [man]
# ls -a wyświetl ukryte pliki   [man]
# ls *[0-9]* wyświetl pliki i katalogi zawierające w nazwie numer   [man]
# lstree wyświetl pliki i katalogi w drzewie zaczynając od /(1)   [man]
# mkdir dir1 tworzy katalog 'dir1'   [man]
# mkdir dir1 dir2 tworzy dwa katalogi   [man]
# mkdir -p /tmp/dir1/dir2 tworzy drzewo katalogów   [man]
# mv dir1 new_dir zmienia nazwę / przenosi plik lub katalog   [man]
# pwd wyświetl ścieżkę do aktualnego katalogu   [man]
# rm -f file1 usuwa plik 'file1'   [man]
# rm -rf dir1 usuwa katalog 'dir1' i jego zawartość rekursywnie   [man]
# rm -rf dir1 dir2 usuwa dwa katalogi i ich zawartość rekursywnie   [man]
# rmdir dir1 usuwa katalog 'dir1'   [man]
# touch -t 0712250000 file1 zmienia znak czasowy pliku lub katalogu - (YYMMDDhhmm)   [man]
# tree wyświetl pliki i katalogi w drzewie zaczynając od /(1)   [man]
 « DO GÓRY «

Wyszukiwanie plików

Polecenie Opis
# find / -name file1 szuka pliku i katalogu o nazwie 'file1' w głównym systemie plików zaczynając od '/'   [man]
# find / -user user1 szuka pliki i katalogi należące do 'user1'   [man]
# find /home/user1 -name \*.bin szuka pliki z rozszerzeniem '. bin' w katalogu '/ home/user1'   [man]
# find /usr/bin -type f -atime +100 szuka binarne pliki nieużywane przez ostatnie 100 dni   [man]
# find /usr/bin -type f -mtime -10 szuka pliki tworzone lub zmieniane w ciągu ostatnich 10 dni   [man]
# find / -name *.rpm -exec chmod 755 '{}' \; szuka pliki z rozszerzeniem '.rpm' i modyfikuje ich prawa dostępu   [man]
# find / -xdev -name \*.rpm szuka pliki z rozszerzeniem '.rpm' ignorując cdrom, pen-drive, itp.…   [man]
# locate \*.ps szuka pliki z rozszerzeniem '.ps' - najpierw uruchom polecenie 'updatedb'   [man]
# whereis halt wyświetl lokację pliku binarnego, źródłowego czy man   [man]
# which halt wyświetl pełną ścięzkę do binarki / pliku wykonywalnego   [man]
 « DO GÓRY «

Montowanie systemu plików

Polecenie Opis
# fuser -km /mnt/hda2 wymusza odmontowanie kiedy urządzenie jest zajęte   [man]
# mount /dev/hda2 /mnt/hda2 montuje dysk hda2 - weryfikuje istnienie katalogu '/mnt/hda2'   [man]
# mount /dev/fd0 /mnt/floppy montuje dyskietkę   [man]
# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom montuje cdrom / dvdrom   [man]
# mount /dev/hdc /mnt/cdrecorder montuje cdrw / dvdrom   [man]
# mount /dev/hdb /mnt/cdrecorder montuje cdrw / dvdrom   [man]
# mount -o loop file.iso /mnt/cdrom montuje plik obrazu ISO   [man]
# mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/hda5 montuje system plików FAT32   [man]
# mount /dev/sda1 /mnt/usbdisk montuje pen-drive'a lub pamięć flash   [man]
# mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share montuje współdzielenie sieci windows   [man]
# umount /dev/hda2 odmontowuje dysk hda2 - pierwsze wyjdź z '/ mnt/hda2'   [man]
# umount -n /mnt/hda2 odmontowuje bez zapisu pliku /etc/mtab - przydatne kiedy plik jest tylko do odczytu albo dysk twardy jest pełny   [man]
 « DO GÓRY «

Przestrzeń dyskowa

Polecenie Opis
# df -h wyświetl listę zamontowanych partycji   [man]
# dpkg-query -W -f='${Installed-Size;10}t${Package}n' | sort -k1,1n wyświetl przestrzeń zajętą przez zainstalowane pakiety DEB zainstalowane według rozmiaru (ubuntu, debian i podobne)   [man]
# du -sh dir1 szacuje przestrzeń zajętą przez katalog 'dir1'   [man]
# du -sk * | sort -rn wyświetl rozmiar plików i katalogów układając według rozmiaru   [man]
# ls -lSr |more wyświetl rozmiar plików i katalogów układając według rozmiaru   [man]
# rpm -q -a --qf '%10{SIZE}t%{NAME}n' | sort -k1,1n wyświetl przestrzeń zajętą przez zainstalowane pakiety RPM installed według rozmiaru (fedora, redhat i podobne)   [man]
 « DO GÓRY «

Użytkownicy i grupy

Polecenie Opis
# chage -E 2005-12-31 user1 ustawia czas wygaśnięcia hasła użytkownika   [man]
# groupadd [group] tworzy nową grupę   [man]
# groupdel [group] usuwa grupę   [man]
# groupmod -n moon sun zmienia nazwę grupy   [man]
# grpck sprawdza poprawność składni i format pliku '/etc/group' i istnienie grup   [man]
# newgrp - [group] zmienia efektywną grupę   [man]
# passwd zmienia hasło   [man]
# passwd user1 zmienia hasło użytkownika (może to zrobić tylko root)   [man]
# pwck sprawdza poprawność składni i format pliku '/etc/passwd' i istnienie użytkowników   [man]
# useradd -c "User Linux" -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1 tworzy nowego użytkownika należącego do grupy "admin"   [man]
# useradd user1 tworzy nowego użytkownika   [man]
# userdel -r user1 usuwa użytkownika ( '-r' usuwa katalog domowy)   [man]
# usermod -c "User FTP" -g system -d /ftp/user1 -s /bin/nologin user1 zmienia atrybuty użytkownika   [man]
 « DO GÓRY «

Prawa plików

Polecenie Opis
# chgrp group1 file1 zmienia grupę pliku   [man]
# chmod ugo+rwx directory1 ustawia prawa odczytu (r), zapisu (w) i (x) dostępu dla właściciela (u) jego grupy (g) i innych (o)   [man]
# chmod go-rwx directory1 usuwa orawa odczytu (r), zapisu (w) i (x) dostępu dla grupy użytkownika (g) i innych (o)   [man]
# chmod u+s /bin/file1 ustawia bit SUID na pliku binarnym - użytkownik, który uruchamia ten plik dostaje takie same przywileje jak właściciel   [man]
# chmod u-s /bin/file1 blokuje bit SUID na pliku binarnym   [man]
# chmod g+s /home/public ustawia bit SGID na katalogu - podobne do SUID ale dla katalogów   [man]
# chmod g-s /home/public blokuje bit SGID na katalogu   [man]
# chmod o+t /home/public ustawia lepki bit na katalogu - pozwala usunąć plik tylko uprawnionym użytkownikom   [man]
# chmod o-t /home/public blokuje lepki bit na katalogu   [man]
# chown user1 file1 zmienia właściciela pliku   [man]
# chown -R user1 directory1 zmienia właściciela katalogu i wszystkich plików i katalogów w nim zawartych   [man]
# chown user1:group1 file1 zmienia użytkownika i grupę właścicielską pliku   [man]
# find / -perm -u+s wyświetl wszystkie pliki z ustawionym SUIDem   [man]
# ls -lh wyświetl prawa   [man]
# ls /tmp | pr -T5 -W$COLUMNS dzieli terminal na 5 kolumn   [man]
 « DO GÓRY «

Specjalne atrybuty plików

Polecenie Opis
# chattr +a file1 zezwala otwarcie zapisu do pliku tylko w trybie dopisywania   [man]
# chattr +c file1 pozwala skompresować / dekompresować automatycznie przez kernela   [man]
# chattr +d file1 miej pewność,że program ignoruje Dump plików w czasie tworzenia kopii zapasowej   [man]
# chattr +i file1 czyni plik niezmiennym, taki plik nie może być usunięty,zastąpiony czy dowiązany ani nie może mieć zmienionej nazwy   [man]
# chattr +s file1 pozwala usuwać plik bezpiecznie   [man]
# chattr +S file1 miej pewność,że plik jest zmieniany i zapisywany w trybie synchronicznym jak z sync   [man]
# chattr +u file1 pozwala Ci odzyskać zawartość pliku nawet jeśli został usunięty   [man]
# lsattr wyświetl specjalnes atrybuty   [man]
 « DO GÓRY «

Archiwizacja i kompresja plików

Polecenie Opis
# bunzip2 file1.bz2 dekompresuje plik 'file1.bz2'   [man]
# bzip2 file1 kompresuje plik 'file1'   [man]
# gunzip file1.gz dekompresuje plik 'file1.gz'   [man]
# gzip file1 kompresuje plik 'file1'   [man]
# gzip -9 file1 kompresuje najlepszą metodą kompresji   [man]
# rar a file1.rar test_file tworzy archiwum rar o nazwie 'file1.rar'   [man]
# rar a file1.rar file1 file2 dir1 kompresuje 'file1', 'file2' i 'dir1' do 'file1.rar'   [man]
# rar x file1.rar dekompresuje archiwum rar   [man]
# tar -cvf archive.tar file1 tworzy tarball   [man]
# tar -cvf archive.tar file1 file2 dir1 tworzy archiwum zawierające 'file1', 'file2' i 'dir1'   [man]
# tar -tf archive.tar wyświetl zawartość archiwum   [man]
# tar -xvf archive.tar rozpakowuje tarball   [man]
# tar -xvf archive.tar -C /tmp rozpakowuje tarball do / tmp   [man]
# tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1 tworzy tarball i kompresuje go bzip2   [man]
# tar -xvfj archive.tar.bz2 dekompresuje archiwum tar spakowane bzip2   [man]
# tar -cvfz archive.tar.gz dir1 tworzy tarball i kompresuje go gzip   [man]
# tar -xvfz archive.tar.gz dekompresuje archiwum tar spakowane gzip   [man]
# unrar x file1.rar dekompresuje archiwum rar   [man]
# unzip file1.zip dekompresuje archiwum zip   [man]
# zip file1.zip file1 tworzy archiwum zip   [man]
# zip -r file1.zip file1 file2 dir1 kompresuje zip pliki i katalogi   [man]
 « DO GÓRY «

Pakiety RPM ( Fedora, Red Hat i podobne)

Polecenie Opis
# rpm -ivh [package.rpm] instaluje pakiet RPM   [man]
# rpm -ivh --nodeeps [package.rpm] instaluje pakiet RPM ignorując jego zależności   [man]
# rpm -U [package.rpm] aktualizuje pakiet RPM bez zmiany pliku konfiguracyjnego   [man]
# rpm -F [package.rpm] aktualizuje pakiet RPM tylko jeśli już jest zainstalowany   [man]
# rpm -e [package] usuwa pakiet RPM   [man]
# rpm -qa wyświetl wszystkie pakiety RPM zainstalowane w systemie   [man]
# rpm -qa | grep httpd wyświetl wszystkie pakiety RPM zainstalowane w systemie z "httpd" w nazwie   [man]
# rpm -qi [package] pobiera informacje na temat zainstalowanego pakietu   [man]
# rpm -qg "System Environment/Daemons" wyświetl pakiety RPM należące do grupy   [man]
# rpm -ql [package] wyświetl listę plików dostarczonych w zainstalowanym pakiecie RPM   [man]
# rpm -qc [package] wyświetl listę plików konfiguracyjnych dostarczonych w zainstalowanym pakiecie RPM   [man]
# rpm -q [package] --whatrequires wyświetl listę zależności dla pakietu RPM   [man]
# rpm -q [package] --whatprovides wyświetl zdolności pakietu RPM   [man]
# rpm -q [package] --scripts wyświetl skrypty używane przy instalacji / usuwaniu   [man]
# rpm -q [package] --changelog wyświetl historię zmian pakietu RPM   [man]
# rpm -qf /etc/httpd/conf/httpd.conf sprawdza do jakiego pakietu RPM należy podany plik   [man]
# rpm -qp [package.rpm] -l wyświetl listę plików dostarczanych przez pakiet RPM, które są jeszcze nie zainstalowane   [man]
# rpm --import /media/cdrom/RPM-GPG-KEY importuje klucz publiczny   [man]
# rpm --checksig [package.rpm] sprawdza integralność pakietu RPM   [man]
# rpm -qa gpg-pubkey sprawdza integralność wszystkich zainstalowanych pakietów RPM   [man]
# rpm -V [package] sprawdza rozmiar, prawa ,typ ,właściciela , grupę, sumę MD5 i czas ostatniej modyfikacji pliku   [man]
# rpm -Va sprawdza wszystkie zainstalowane pakiety RPM - używaj ostrożnie   [man]
# rpm -Vp [package.rpm] sprawdza niezainstlowany pakiet   [man]
# rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/`arch`/[package.rpm] instaluje pakiet ze źródeł   [man]
# rpm2cpio [package.rpm] | cpio --extract --make-directories *bin* wypakowuje plik wykonywalny z pakietu RPM   [man]
# rpmbuild --rebuild [package.src.rpm] buduje pakiet RPM ze żródeł   [man]
 « DO GÓRY «

Menadżer pakietów YUM (Fedora, RedHat i podobne)

Polecenie Opis
# yum -y install [package] ściąga i instaluje pakiet RPM   [man]
# yum localinstall [package.rpm] instaluje pakiet RPM i próbuje spełnić zależności używając twoich repozytoriów   [man]
# yum -y update aktualizuje wszystkie pakiety RPM   [man]
# yum update [package] aktualizuje pakiet RPM   [man]
# yum remove [package] usuwa pakiet RPM   [man]
# yum list wyświetl wszystkie zainstalowane pakiety   [man]
# yum search [package] znajdź pakiet w repozytorium   [man]
# yum clean [package] czyści cache z pobranych pakietów   [man]
# yum clean headers usuwa wszystkie pliki nagłówkowe użyte do spełnienia zależności   [man]
# yum clean all czyści cache z pobranych pakietów i plików nagłówkowych   [man]
 « DO GÓRY «

Pakiety DEB (Debian, Ubuntu i podobne)

Polecenie Opis
# dpkg -i [package.deb] instaluje / aktualizuje a pakiet DEB   [man]
# dpkg -r [package] usuwa pakiet DEB z systemu   [man]
# dpkg -l wyświetl wszystkie pakiety DEB zainstalowane w systemie   [man]
# dpkg -l | grep httpd wyświetl wszystkie pakiety DEB zainstalowane w systemie z nazwą "httpd"   [man]
# dpkg -s [package] pobierz informacje na temat zainstalowanego pakietu   [man]
# dpkg -L [package] wyświetl listę plików dostarczonych wraz z pakietami zainstalowanymi w systemie   [man]
# dpkg --contents [package.deb] wyświetl listę plików dostarczonych wraz z pakietami niezainstalowanymi w systemie   [man]
# dpkg -S /bin/ping sprawdza do jakiej paczki należy plik   [man]
 « DO GÓRY «

Menadżer pakietów APT (Debian, Ubuntu i podobne)

Polecenie Opis
# apt-cache search [package] lista pakietów odpowiadających ciągowi "finding-package"   [man]
# apt-cdrom install [package] instaluje / aktualizuje pakiet DEB z cdromu   [man]
# apt-get install [package] instaluje / aktualizuje pakiet DEB   [man]
# apt-get update aktualizuje listę pakietów   [man]
# apt-get upgrade aktualizuje wszystkie zainstalowane pakiety   [man]
# apt-get remove [package] usuwa pakiet DEB   [man]
# apt-get check sprawdza właściwą rozdzielczość zależności   [man]
# apt-get clean czyści cache ze ściągnietych pakietów   [man]
 « DO GÓRY «

Menadżer pakietów Pacman (Arch, Frugalware i podobne)

Polecenie Opis
# pacman -S name Zainstaluj pakiet 'name' z zależnościami   [man]
# pacman -R name Usuwa pakiet 'name' i wszystkie jego pliki   [man]
 « DO GÓRY «

Wyświetlanie zawartości pliku

Polecenie Opis
# cat file1 wyświetl zawartość pliku zaczynając od początku   [man]
# head -2 file1 wyświetl pierwsze dwie linijki pliku   [man]
# less file1 podobne do 'more' ale pozwala także na poruszanie się do tyłu pliku   [man]
# more file1 wyświetl zawartość pliku z możliwością przewijania do przodu   [man]
# tac file1 wyświetl zawartość pliku zaczynając od końca   [man]
# tail -2 file1 wyświetl dwie ostatnie linijki pliku   [man]
# tail -f /var/log/messages wyświetl w czasie rzeczywistym co zostało dodane do pliku   [man]
 « DO GÓRY «

Manipulacja tekstem

Polecenie Opis
# cat example.txt | awk 'NR%2==1' usuwa wszystkie regularne linie z example.txt   [man]
# echo a b c | awk '{print $1}' wyświetl pierwszą kolumnę linii   [man]
# echo a b c | awk '{print $1,$3}' wyświetl pierwszą i trzecią kolumnę linii   [man]
# cat -n file1 wyświetla plik numerując linie   [man]
# comm -1 file1 file2 porównuje zawartość dwóch plików przez usunięcie tylko unikatowych linii z 'file1'   [man]
# comm -2 file1 file2 porównuje zawartość dwóch plików przez usunięcie tylko unikatowych linii z 'file2'   [man]
# comm -3 file1 file2 porównuje zawartość dwóch plików przez usunięcie tylko linii, które są w obu plikach   [man]
# diff file1 file2 znajduje różnice między dwoma plikami   [man]
# grep Aug /var/log/messages szuka słów "Aug" w pliku '/var/log/messages'   [man]
# grep ^Aug /var/log/messages szuka słów zaczynających się od "Aug" w pliku '/var/log/messages'   [man]
# grep [0-9] /var/log/messages wybiera z pliku '/var/log/messages' wszystkie linie zawierające numer   [man]
# grep Aug -R /var/log/* szuka ciągu "Aug" w katalogu '/var/log' i zawartych w nim   [man]
# paste file1 file2 scala zawartość dwóch plików do kolumn   [man]
# paste -d '+' file1 file2 scala zawartość dwóch plików do kolumn z '+' na środku   [man]
# sdiff file1 file2 znajduje różnice między dwoma plikami i łączy je interaktywnie (jak "diff")   [man]
# sed 's/string1/string2/g' example.txt zmienia "string1" na "string2" w example.txt   [man]
# sed '/^$/d' example.txt usuwa wszystkie puste linie z example.txt   [man]
# sed '/ *#/d; /^$/d' example.txt usuwa comments and blank lines from example.txt   [man]
# sed -e '1d' exampe.txt usuwa pierwszą linię z example.txt   [man]
# sed -n '/string1/p' wyświetl tylko linie zawierające "string1"   [man]
# sed -e 's/ *$//' example.txt usuwa puste zanki na końcu każdego rzędu   [man]
# sed -e 's/string1//g' example.txt usuwa słowo "string1" z tekstu i pozostawia resztę w stanie nienaruszonym   [man]
# sed -n '1,5p' example.txt wy wietl from 1th to 5th row   [man]
# sed -n '5p;5q' example.txt wy wietl row number 5   [man]
# sed -e 's/00*/0/g' example.txt zastępuje większą ilość zer jednym zerem   [man]
# sort file1 file2 sortuje zawartość dwóch plików   [man]
# sort file1 file2 | uniq sortuje zawartość dwóch plików pomijając powtórzone linie   [man]
# sort file1 file2 | uniq -u sortuje zawartość dwóch plików i wyświetla tylko unikalne linie   [man]
# sort file1 file2 | uniq -d sortuje zawartość dwóch plików i wyświetla tylko powtózone linie   [man]
# echo 'word' | tr '[:lower:]' '[:upper:]' konwertuje z małych do wielkich liter   [man]
 « DO GÓRY «

Ustawienia znaków i konwersja formatów plików

Polecenie Opis
# dos2unix filedos.txt fileunix.txt konwertuje plik tekstowy z formatu MSDOS do UNIX   [man]
# recode ..HTML < page.txt > page.html konwertuje plik tekstowy do formatu html   [man]
# recode -l | more wyświetl wszyskie dostępne konwersje pliku   [man]
# unix2dos fileunix.txt filedos.txt konwertuje plik tekstowy z formatu UNIX do MSDOS   [man]
 « DO GÓRY «

Analizowanie systemów plików

Polecenie Opis
# badblocks -v /dev/hda1 sprawdza złe sektory na hda1   [man]
# dosfsck /dev/hda1 naprawia / sprawdza integralność dosowego systemu plików na hda1   [man]
# e2fsck /dev/hda1 naprawia / sprawdza integralność systemu plików ext2 na hda1   [man]
# e2fsck -j /dev/hda1 naprawia / sprawdza integralność systemu plików ext3 na hda1   [man]
# fsck /dev/hda1 naprawia / sprawdza integralność linuskowych systemów plików na hda1   [man]
# fsck.ext2 /dev/hda1 naprawia / sprawdza integralność systemu plików ext2 na hda1   [man]
# fsck.ext3 /dev/hda1 naprawia / sprawdza integralność systemu plików ext3 na hda1   [man]
# fsck.vfat /dev/hda1 naprawia / sprawdza integralność systemu plików fat na hda1   [man]
# fsck.msdos /dev/hda1 naprawia / sprawdza integralność dosowego systemu plików na hda1   [man]
 « DO GÓRY «

Formatowanie systemów plików

Polecenie Opis
# fdformat -n /dev/fd0 formatuje dyskietkę   [man]
# mke2fs /dev/hda1 tworzy system plików ext2 na partycji hda1   [man]
# mke2fs -j /dev/hda1 tworzy system plików ext3(księgowanie) na partycji hda1   [man]
# mkfs /dev/hda1 tworzy linuksowy system plików na partycji hda1   [man]
# mkfs -t vfat 32 -F /dev/hda1 tworzy system plików FAT32 na partycji hda1   [man]
# mkswap /dev/hda3 tworzy system plików SWAP   [man]
 « DO GÓRY «

System plików SWAP

Polecenie Opis
# mkswap /dev/hda3 tworzy system plików SWAP   [man]
# swapon /dev/hda3 aktywuje partycję SWAP   [man]
# swapon /dev/hda2 /dev/hdb3 aktywuje dwie partycje SWAP   [man]
 « DO GÓRY «

Kopia zapasowa

Polecenie Opis
# find /var/log -name '*.log' | tar cv --files-from=- | bzip2 > log.tar.bz2 znajduje wszystkie pliki z rozszerzeniem '.log' i robi archiwum bzip   [man]
# find /home/user1 -name '*.txt' | xargs cp -av --target-directory=/home/backup/ --parents znajduje i kopiuje wszystke pliki z rozszerzeniem '.txt' z katalogu do innego   [man]
# dd bs=1M if=/dev/hda | gzip | ssh user@ip_addr 'dd of=hda.gz' robi kopię zapasową lokalnego dysku twardego na zdalnym hoście przez SSH   [man]
# dd if=/dev/sda of=/tmp/file1 kopia zapasowa zawartości dysku twardego do pliku   [man]
# dd if=/dev/hda of=/dev/fd0 bs=512 count=1 robi kopię MBR (Master Boot Record) na dyskietkę   [man]
# dd if=/dev/fd0 of=/dev/hda bs=512 count=1 robi kopię MBR (Master Boot Record) z dyskietki   [man]
# dump -0aj -f /tmp/home0.bak /home robi pełną kopię zapasową katalogu '/home'   [man]
# dump -1aj -f /tmp/home0.bak /home robi przyrostową kopię zapasową katalogu '/home'   [man]
# restore -if /tmp/home0.bak odnawia z kopii zapasowej   [man]
# rsync -rogpav --delete /home /tmp synchronizuje katalogi   [man]
# rsync -rogpav -e ssh --delete /home ip_address:/tmp synchronizacja przez tunel SSH   [man]
# rsync -az -e ssh --delete ip_addr:/home/public /home/local synchronizacja lokalnego i zdalnego katalogu przez SSH z kompresją   [man]
# rsync -az -e ssh --delete /home/local ip_addr:/home/public synchronizacja lokalnego i zdalnego katalogu przez SSH z kompresją   [man]
# tar -Puf backup.tar /home/user robi przyrostową kopie zapasową katalogu '/home/user'   [man]
# ( cd /tmp/local/ && tar c . ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/share/ && tar x -p' kopiuje zawartość katalogu na zdalny katalog przez SSH   [man]
# ( tar c /home ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/backup-home && tar x -p' kopiuje zawartość lokalnego katalogu na zdalny katalog przez SSH   [man]
# tar cf - . | (cd /tmp/backup ; tar xf - ) lokalnie kopiuje zachowując prawa i dowiązania z katalogu do innego   [man]
 « DO GÓRY «

CDROM

Polecenie Opis
# cd-paranoia -B ripuje ścieżki audio z CD do plików WAV   [man]
# cd-paranoia -- ripuje pierwsze trzy ścieżki audio z CD do plików WAV   [man]
# cdrecord -v gracetime=2 dev=/dev/cdrom -eject blank=fast -force czyści płytę cd-rw   [man]
# cdrecord -v dev=/dev/cdrom cd.iso wypala obraz ISO na cdrom   [man]
# gzip -dc cd_iso.gz | cdrecord dev=/dev/cdrom - wypala i kompresuje obraz ISO   [man]
# cdrecord --scanbus skanuje szynę w celu identyfikacji kanału SCSI   [man]
# dd if=/dev/hdc | md5sum suma kontrolna md5sum urządzenia   [man]
# mkisofs /dev/cdrom > cd.iso tworzy obraz ISO cdromu   [man]
# mkisofs /dev/cdrom | gzip > cd_iso.gz tworzy i kompresuje obraz ISO cdromu   [man]
# mkisofs -J -allow-leading-dots -R -V tworzy obraz ISO katalogu   [man]
# mount -o loop cd.iso /mnt/iso montuje obraz ISO   [man]
 « DO GÓRY «

Sieci (LAN / WiFi)

Polecenie Opis
# dhclient eth0 aktywne interfejs 'eth0' w trybie DHCP   [man]
# ethtool eth0 wyświetl statystyki karty sieciowej 'eth0'   [man]
# host www.example.com przekształca nazwę do adresu IP i na odwrót   [man]
# hostname wyświetl nazwę hosta   [man]
# ifconfig eth0 wyświetl konfigurację ethernetowej karty sieciowej   [man]
# ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 konfiguruje adres IP   [man]
# ifconfig eth0 promisc konfiguruje 'eth0' do trybu promiscuous w celu gromadzenia pakietów (sniffing(podsłuchiwanie))   [man]
# ifdown eth0 dezaktywuje interfejs 'eth0   [man]
# ifup eth0 aktywuje interfejs 'eth0'   [man]
# ip link show wyświetl status link wszystkich interfejsów   [man]
# iwconfig eth1 wyświetl konfigurację bezprzewodowej karty sieciowej   [man]
# iwlist scan wyświetl sieci bezprzewodowe   [man]
# mii-tool eth0 wyświetl status link intefejsu 'eth0'   [man]
# netstat -tup wyświetl wszystkie aktywne połączenia i ich PID   [man]
# netstat -tupl wyświetl wszystkie nasłuchiwane usługi sieciowe i ich PID   [man]
# netstat -rn pokazuje tablicę routingu (jak "route -n")   [man]
# nslookup www.example.com przekształca nazwę do adresu IP i na odwrót   [man]
# route -n wyświetl tablicę routingu   [man]
# route add -net 0/0 gw IP_Gateway konfiguruje domyślną bramę   [man]
# route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.1.1 konfiguruje statyczne routowanie do sieci '192.168.0.0/16'   [man]
# route del 0/0 gw IP_gateway usuwa statyczne routowanie   [man]
# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward aktywuje routowanie IP   [man]
# tcpdump tcp port 80 wyświetl cały ruch HTTP   [man]
# whois www.example.com sprawdza adres w bazie Whois   [man]
 « DO GÓRY «

Sieci Microsoft Windows (samba)

Polecenie Opis
# mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share montuje współdzielenie sieci windows   [man]
# nbtscan ip_addr rozdzielczość nazwy netbios   [man]
# nmblookup -A ip_addr rozdzielczość nazwy netbios   [man]
# smbclient -L ip_addr/hostname wyświetl zdalne współdzielenia hosta windowsowego   [man]
# smbget -Rr smb://ip_addr/share ak wget może ściągać pliki z hosta windowsowego przez smb   [man]
 « DO GÓRY «

IPTABLES (firewall)

Polecenie Opis
# iptables -t filter -L wyświetl wszytskie łańcuchy tablicy filter   [man]
# iptables -t nat -L wyświetl wszytskie łańcuchy tablicy nat   [man]
# iptables -t filter -F usuń wszytskie zasady z tablicy filter   [man]
# iptables -t nat -F usuń wszytskie zasady z tablicy nat   [man]
# iptables -t filter -X usuwa każdy łańcuch stworzony przez użytkownika   [man]
# iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport telnet -j ACCEPT pozwala na połączenia przychodzące telnet   [man]
# iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport http -j DROP blokuje połaczenia HTTP ze światem   [man]
# iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport pop3 -j ACCEPT pozwala połączeniu POP3   [man]
# iptables -t filter -A INPUT -j LOG --log-prefix wpisuje do dziennika łańcuch wpisuje do dziennika na wejściu łańcucha   [man]
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE konfiguruje PAT (Port Address Traslation) na eth0 maskując wychodzące pakiety   [man]
# iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.1 -p tcp -m tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination 10.0.0.2:22 przekazuje pakiety adresowane do jednego hosta na drugi host   [man]
 « DO GÓRY «

Monitoring i debugowanie

Polecenie Opis
# free -m wyświetls stan RAMu w MB   [man]
# kill -9 process_id wymusza zamknięcie procesu i wyjście z niego   [man]
# kill -1 process_id wymusza na procesie ponowne wczytanie konfiguracji   [man]
# last reboot wyświetl historię restartu   [man]
# lsmod wyświetl załadowany kernel   [man]
# lsof -p process_id wyświetl listę plików otwartych przez procesy   [man]
# lsof /home/user1 wyświetl listę otwartych plików z podanej ścieżki systemowej   [man]
# ps -eafw wyświetla procesy inuksowe   [man]
# ps -e -o pid,args --forest wyświetla procesy linuksowe w trybie hierarchicznym   [man]
# pstree wyświetla drzewo procesów systemowych   [man]
# smartctl -A /dev/hda monitoring niezawodności dysku twardego przez SMART   [man]
# smartctl -i /dev/hda sprawdza czy SMART je aktywne dla dysku twardego   [man]
# strace -c ls >/dev/null wyświetl wywołania systemowe wywołane i otrzymane przez proces   [man]
# strace -f -e open ls >/dev/null wyświetl wywołania biblioteczne   [man]
# tail /var/log/dmesg wyświetl zdarzenia obecne przy bootowaniu kernela   [man]
# tail /var/log/messages wyświetl zdarzenia systemowe   [man]
# top wyświetl procesy linuksowe używające najwięcej cpu   [man]
# watch -n1 'cat /proc/interrupts' wyświetl przerwania w czasie rzeczywistym   [man]
 « DO GÓRY «

Inne przydatne polecenia

Polecenie Opis
# alias hh='history' ustawia alias dla polecenia - hh = history   [man]
# apropos ...keyword wyświetl listę poleceń odnoszących się do słowa kluczowego programu, użytecznie kiedy wiesz co robi program, ale nie znasz nazwy polecenia   [man]
# chsh zmienia powłokę domyślną   [man]
# chsh --list-shells wyświetla dostępne powłoki   [man]
# gpg -c file1 szyfruje plik z użyciem GNU Privacy Guard   [man]
# gpg file1.gpg deszyfruje plik z użyciem GNU Privacy Guard   [man]
# ldd /usr/bin/ssh wyświetl współdzielone biblioteki potrzebne programowi ssh   [man]
# man ping wyświetl stronę man np. dla polecenia ping - użyj opcji '-k' aby znaleźć inne powiązane polecenia   [man]
# mkbootdisk --device /dev/fd0 `uname -r` tworzy dyskietkę startową   [man]
# wget -r www.example.com ściąga podaną stronę internetową   [man]
# wget -c www.example.com/file.iso ściąga plik z możliwością zatrzymania i późniejszego wznowienia   [man]
# echo 'wget -c www.example.com/files.iso' | at 09:00 zaczyna ściąganie o określonym czasie   [man]
# whatis ...keyword wyświetl opis tego co robi program   [man]
# who -a wyświetl kto jest zalogowany, czas ostatniego bootowania systemu, martwe procesy, procesy systemu logowania, aktywne procesy spawned przez init, obecny runlevel, ostatnią zmianę czasu systemowego   [man]
 « DO GÓRY «

Translated by: Mateusz Tybura  | 
become translator!
Social Bookmarking
Bookmark to: Folkd Bookmark to: Yigg Bookmark to: Digg Bookmark to: Del.icio.us Bookmark to: Facebook Bookmark to: Reddit Bookmark to: StumbleUpon Bookmark to: Slashdot Bookmark to: Furl Bookmark to: Blinklist Bookmark to: Technorati Bookmark to: Newsvine Bookmark to: Blinkbits Information
 
 
Except where otherwise specified, the contents of LinuxCmd.org are licensed under License Creative Commons 2.5 Attribution
Free Distribution if provided Authors and, Not Commercial purposes and, Not Derivated Works 2.5
LinuxGuide.it | Zasady użycia i Licencja | Privacy Policies  Read Creative Commons license to learn how to share LinuxCmd.org contents using this license Our sponsors | Become sponsor
Loga i znaki handlowe użyte dla tego hiperłącza są własnością ich właścicieli